سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مختــرع دوربین عکاسے اگـــر مے دانست

ساعتہا حــرف زدن با یــک عکــسِ بے جان

چــه بر سرِ آدم مے آورد ، 

هیچـگاه دست به این چنیـن اختراعے نمیزد !

البتـه که عکس هاے تو جــان دارند ...

ایــن را حالِ پریشانِ من مے گوید

وگــرنه هیــچ دیوانه اے

صفحه ے مـوبایل را نمے بوسد

و در آغــوش نمے کشد ...


چهارشنبه 98/11/23 |  1:6 عصر | nafiseh  | 

گاهی اوقات از چشم هایم پنهانی بیرون می ایند


و از گونه هایم فرو میریزند


دوشنبه 98/5/7 |  12:39 عصر | nafiseh  | 

من..انلاین


اون..انلاین


ولی.....


اونو یارش.....منو پروفایلش


دوشنبه 98/5/7 |  12:38 عصر | nafiseh  | 

هرکسی رو میتونستم دوست داشته باشم...


اگر دوس داشتن رو از تو شروع نمیکردم....


دوشنبه 98/5/7 |  12:35 عصر | nafiseh  | 

شیطان راست میگفت


انسان ها


ارزش پرستیدن ندارند


دوشنبه 98/5/7 |  12:34 عصر | nafiseh  | 
About Me

nafiseh
All Tags
Archive
دی 97
Designed by : Black Theme

Welcome

My love is non stop like sea

It’s trust like blind

It’s shine like star

It’s warm like sun

It’s soft like flower

and

It’s beautiful like u .


دانلود آهنگ